pyrtflib

Sourceforge

Retrouvez pyrtflib sur sourceforge

Utilisation


import rtf.Rtf2Html

import rtf.Rtf2Txt

html = rtf.Rtf2Html.getHtml(rtf)

txt = rtf.Rtf2Txt.getTxt(rtf)